لینک دانلود بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله می باشد.
کلمات کلیدی:عزت نفس ,سلامت روانی ,بهزیستی روانشناختی ,کودکان عادی,کودکان مرزی,بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی,رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی,دانلود پایان نامه رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی,دانلود پروپوزال رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی,دانلود مقاله رابطه عزت نفس و سلامتهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می باشد و پرسشنامه سلامت روانی 7 ماده آن برای نشانه های جسمانی و 7 ماده دیگر آن علایم اضطراب و 7 ماده دیگر آن اختلال در کنش اجتماعی و 7 ماده دیگر علایم افسردگی را می سنجد. پرسشنامه بهزیستی روانشناختی که 19 ماده آن برای رضایت از زندگی و 13 ماده آن برای معنویت و 19 ماده آن برای شادی و خوش بینی و 8 ماده آن مربوط به رشد و بالندگی و 8 ماده برای ارتباط مثبت با دیگران و 10 ماده آن برای خود مختاری می باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از دانش آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ عزت نفس بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشد و مشحص شد که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه......................................................................................................................................................................... 1
بیان مسئله.................................................................................................................................................................... 4
اهمیت و ضرورت پژوهش.......................................................................................................................................... 9
اهداف پژوهش......................................................................................................................................................... 12
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها............................................................................................................. 13

فصل دوم: ادبیات و پیشنیه تحقیق
مبانی نظری و یافته های پژوهشی............................................................................................................................... 17
عزت نفس در قرآن مجید......................................................................................................................................... 19
عزت نفس کلی........................................................................................................................................................ 20
عزت نفس اجتماعی.................................................................................................................................................. 21
عزت نفس تحصیلی.................................................................................................................................................. 21
مولفه های عزت نفس............................................................................................................................................... 21
ماهیت عزت نفس..................................................................................................................................................... 22
نظریات مرتبط با عزت نفس...................................................................................................................................... 23
سلامت روان............................................................................................................................................................. 28
تعریف سلامت روانی................................................................................................................................................ 29
تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف............................................................................................................ 31
اصول بهداشت روانی................................................................................................................................................ 33
خصوصیات افراد دارای سلامت روانی...................................................................................................................... 35
عوامل موثر درتامین سلامت روانی............................................................................................................................ 37
نقش خانواده درتامین سلامت روانی.......................................................................................................................... 37
نظریات مرتبط با سلامت روانی................................................................................................................................. 38
بهزیستی روانشناختی................................................................................................................................................. 44
عقب ماندگی ذهنی ................................................................................................................................................. 48
عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر.............................................................................................................................. 49
ویژگیهای کودک استثنایی....................................................................................................................................... 49
نیازهای والدین کودکان استثنایی............................................................................................................................... 50
احساسات والدین کودکان استثنایی........................................................................................................................... 50
پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع................................................................................................................. 62

فصل سوم: فرایند پژوهش
روش پژوهش .......................................................................................................................................................... 73
جامعه آماری ........................................................................................................................................................... 73
نمونه و روش نمونه گیری......................................................................................................................................... 73
ابزار پژوهش............................................................................................................................................................. 73
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی.................................................................................................................................. 74
پرسشنامه عزت نفس................................................................................................................................................. 75
پرسشنامه سلامت روانی............................................................................................................................................ 75
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................................. 79

فصل چهارم: یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................................................................. 81
بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها............................................................................................................................ 81
بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت............................................................................................................. 81
بررسی حجم نمونه به تفکیک سن............................................................................................................................. 82
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات......................................................................................................... 83
بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل.................................................................................................................... 84
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد............................................................................................................... 85
بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق..................................................................................................................... 86
فرضیه اول................................................................................................................................................................ 91
فرضیه دوم................................................................................................................................................................ 92
فرضیه سوم............................................................................................................................................................... 93
فرضیه چهارم............................................................................................................................................................ 94
فرضیه پنجم............................................................................................................................................................. 95
فرضیه ششم...............................................................................................................................................................96

فصل پنجم: نتیجه گیری
خلاصه یافته های پژوهش....................................................................................................................................... 102
بحث و نتیجه گیری................................................................................................................................................ 103
محدودیت های تحقیق............................................................................................................................................ 107
پیشنهادهای تحقیق................................................................................................................................................. 108
فهرست منابع و ماخذ............................................................................................................................................. 109

فهرست جداول:
عنوان صفحه
جدول4-1-1 توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت ................................................................................................. 81
جدول4-1-2 توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت......................................................................................... 81
جدول4-1-3 توزیع پاسخگویان به تفکیک سن........................................................................................................ 82
جدول4-1-4 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات..................................................................................... 83
جدول4-1-5 توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل................................................................................................ 84
جدول4-1-6 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد........................................................................................... 85
جدول4-2-1 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی............................................................... 86
جدول4-2-2 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین عادی............................... 87
جدول4-2-3 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین مرزی............................... 88
جدول4-2-4 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی................. 89
جدول4-2- 5 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس سلامت روانی به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی........... 90
جدول4-3-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی ..................................................................................................................................................................... 91
جدول4-3-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی ............................................................................................................................................................ 92
جدول4-3-3 بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی........................................................... 93
جدول4-3-4 عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی......................................................................... 94
جدول4-3-5 سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی..................................................................... 95
جدول4-3-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی............................................... 96
جدول4-3-6-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان درآمد و بهزیستی روانشناختی............................. 97
جدول4-3-6-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی....................... 98
جدول 4-4 بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس والدین......................................................................................... 99
جدول 4-5 بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت...................................................................................... 100

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تاریخ فرهنگ و هنر کشور یونان:تحقیق تاریخ فرهنگ و هنر کشور یونان,فرهنگ و هنر کشور یونان,فایل ورد آشنایی با فرهنگ و هنر کشور یونان,فرهنگ کشور یونان,کشور یونان,معماری یونان,فایل WORD فرهنگ و هنر کشور یونان,تاریخ فرهنگ و هنر کشور یونان,زبان و مذهب کشور یونان,تحقیق

مبانی نظری خلاقیت ، ماهیت خلاقیت:مبانی نظری خلاقیت،ماهیت خلاقیت,مبانی نظری خلاقیت,ماهیت خلاقیت,مبانی نظری اهیت خلاقیت

پاورپوینت تاج محل هندوستان:دانلود پاورپوینت تاج محل هندوستان,تاج محل,پاورپوینت تاج محل هندوستان,بررسی معماری تاج محل,پاورپوینت معرفی تاج محل,تاج محل هندوستان,پاورپوینت آشنایی با تاج محل هندوستان,آشنایی با معماری اسلامی

پاورپوینت عدم تمکین زن از شوهر در زندگی زناشویی چیست:پاورپوینت عدم تمکین زن از شوهر در زندگی زناشویی چیست,دانلود پاورپوینت عدم تمکین زن از شوهر در زندگی زناشویی چیست,پاورپوینت رایگان عدم تمکین زن از شوهر در زندگی زناشویی چیست,پاورپوینت تعریف عدم تمکین زن از شوهر,پاورپوینت مفهوم عدم تمکین زن از شوهر,پاورپوینت آشنایی با عدم تمکین زن از شوهر,دانلود عدم تمکین زن از شوهر,عدم تمکین زن از شوهر,پروژه عدم تمکین زن از شوهر,تحقیق عدم تمکین زن از شوهر,دانلود پاورپوینت تعریف عدم تمکین زن از شوهر,دانلود پاورپوینت مفهوم عدم تمکین زن از شوهر,

پاورپوینت اختلال پانیک چیست:پاورپوینت اختلال پانیک چیست,دانلود پاورپوینت اختلال پانیک چیست,پاورپوینت رایگان اختلال پانیک چیست,پاورپوینت آشنایی با اختلال پانیک,پاورپوینت تعریف اختلال پانیک,پاورپوینت مفهوم اختلال پانیک,پاورپوینت حمله هراس چیست,پاورپوینت تعریف حمله هراس,پاورپوینت آشنایی با حمله هراس,دانلود اختلال پانیک چیست,اختلال پانیک چیست,تحقیق اختلال پانیک چیست,پروژه اختلال پانیک چیست

پاورپوینت مبانی تهیه و تنظیم برنامه آموزشی:پاورپوینت مبانی تهیه و تنظیم برنامه آموزشی,دانلود پاورپوینت مبانی تهیه و تنظیم برنامه آموزشی,پاورپوینت رایگان مبانی تهیه و تنظیم برنامه آموزشی,دانلود پاورپوینت رایگان مبانی تهیه و تنظیم برنامه آموزشی,دانلود مبانی تهیه و تنظیم برنامه آموزشی,مبانی تهیه و تنظیم برنامه آموزشی,تحقیق مبانی تهیه و تنظیم برنامه آموزشی,دانلود تحقیق مبانی تهیه و تنظی

پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی:پروژه کارافرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی ,طرح توجیهی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی ,کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی ,دانلود پروژه تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی ,دانلود کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی ,طرح توجیه فنی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی ,توجیه اقتصادی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی

پاورپوینت شبکه انتقال فاضلاب صنعتی:شبکه انتقال فاضلاب صنعتی,پاورپوینت شبکه انتقال فاضلاب صنعتی,دانلود پاورپوینت شبکه انتقال فاضلاب صنعتی,انتقال فاضلاب صنعتی,پاورپوینت انتقال فاضلاب صنعتی,دانلود پاورپوینت انتقال فاضلاب صنعتی,فاضلاب صنعتی,پاورپوینت فاضلاب صنعتی,دانلود پاورپوینت فاضلاب صنعتی,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپو

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار شهروندی سازمانی:رضایت شغلی ,مدارس ,رفتارشهروندی سازمانی,دبیر

پاورپوینت آشنایی با فوم بتن:پاورپوینت فوم بتن ,فوم بتن,مواد تشکیل دهنده فوم بتن,دستگاه فوم بتن,پاورپوینت بتن سبک,بتن سبک,مزایا و معایب فوم بتن,پاورپوینت معرفی فوم بتن و کاربرد آن,بتن,فوم ,پاورپوینت کاربرد فوم بتن در ساختمان سازی